Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

1

Solicitant 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA

2

 

Program – Axă /Domeniu de intervenţie/

Sub-domeniu

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Prioritatea de Investiții 8.1: Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin imbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectivul specific 8.3. – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Apelul de proiecte POR / 2019 / 8 / 8.1 / 8.3 /C / 2.

 

3

Denumire proiect propus

Restructurarea / Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii

cod SMIS 129378

 

4

Localizarea

proiectului

România, judeţul Prahova, Orașele Sinaia și Comarnic

5

Durata proiectului

48 luni, respectiv între 01.02.2018 și 31.01.2022 

6

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1: Înființarea a două case de tip familial (CTF) cu o capacitate de 12 locuri/CTF în orașul Comarnic și a unei case de tip familial cu o capacitate de 12 locuri/CTF în orașul Sinaia;


2. OS 2: Înființarea unui centru de zi (CZ) în orașul Sinaia pentru copiii/tinerii din centrul de plasament Sinaia și pentru alți copii/tineri (și familiile lor) aflați în situație de dificultate din cadrul comunității;

3. OS 3: Transferarea unui număr de 36 copii/tineri în alternative bazate pe conceptul familial.

 

7

Grup ţintă

 

Beneficiarii direcți ai proiectului:

- 36 copii/tineri care beneficiază în prezent de masură de protecție la Centrul de Plasament Sinaia.

Beneficiarii indirecți ai proiectului:

- familiile celor 36 copii/tineri din cadrul Centrului de Plasament Sinaia;

- personalul care va lucra în cadrul caselor de tip familial;

- copiii/tinerii din comunitate, precum și familiile acestora (oraș Sinaia sau unităţi administrativ-teritoriale învecinate);

- comunitatea judeţului Prahova şi a localităților Sinaia și Comarnic, prin dezvoltarea sistemului de servicii sociale;

- Județul Prahova în calitate de proprietar al terenurilor pe care se vor realiza obiectivele de investiții (casele de tip familial și centrul de zi) care fac obiectivul proiectului.

8

Beneficiile proiectului

- serviciile alternative care vor fi  înființate sunt case de tip familial de mici dimensiuni (12 copii/casă), integrate în comunitate, care vor asigura un climat socio-afectiv adecvat formării personalității copiilor/tinerilor, deservite de personal care are în centrul preocupărilor copilul și nevoile sale, și un centru de zi care va avea ca scop dezvoltarea și îmbunătățirea deprinderilor de viată independentă;

- se va permite desfăşurarea activităţilor cu copiii/tinerii în condiţii adecvate;

- va creşte confortul copiilor/tinerilor care beneficiază de găzduire și îngrijire în cadrul caselor de tip familial, dar şi a personalului care lucrează în cadrul acestora;

- integrarea copiilor/tinerilor instituționalizați aflați în dificultate în familie/societate, prin dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi ce pot fi retribuite şi apreciate în comunitate.

- programele dezvoltate în cadrul centrului de zi vor fi organizate astfel încât să se obțină efecte maxime în rândul beneficiarilor (dezoltarea deprinderilor manuale, dezvoltarea respectului față de rezultatele muncii lor, consolidarea deprinderilor tehnice și formarea de noi deprinderi, consolidarea abilităților de a finaliza lucrul început, educarea răbdării, respectarea regulii, cooperarea cu alte persoane în vederea realizării unor lucrări de grup)

9

Impact

- tranziția de la serviciile sociale furnizate în sistem instituționalizat (centru rezidențial de tip clasic) la serviciile furnizate în cadrul comunității, prin încurajarea investiției în case de tip familial pentru un număr cât mai mare de beneficiari.

- îmbunătăţire a calităţii serviciilor, care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecție în case de tip familial față de îngrijirea în centrul rezidențial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.

- serviciile sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Prahova să se alinieze la nivelul standardelor în domeniu şi să răspundă în mod direct nevoilor individuale ale fiecarui copil și fiecarei familii, oferindu-le condiţii de viaţă şi servicii adecvate

- dezvoltarea sistemului de servicii de zi la nivelul județului Prahova şi, în special, la nivelul orasului Sinaia prin înființarea centrului de zi.

10

Bugetul

proiectului propus

Valoarea totală a proiectului = 5.266.369,56 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR = 3.264.100,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național = 1.305.640,00 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului =93.260,00 lei

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA = 603.369,56 lei

 11 Perioada de implementare a proiectului

Data începerii proiectului: 01.02.2018

Data finalizării proiectului: 31.01.2022

12 Rezultatele proiectului

R1: 3 case de tip familial cu o capacitate de 12 locuri/casă înființate (două în orașul Comarnic și una în orașul Sinaia);

R2: un centru de zi înființat în orașul Sinaia;

R3: 36 copii/tineri ocrotiți în prezent în cadrul centrului de plasament din cadrul CSC Sinaia vor fi transferați
în case de tip familial.